Przesyłki kurierskie GlobBox
+48 (22) 295 15 75
globbox@globbox.net

 

REGULAMIN SERWISU

§1 Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Zleceniobiorcę usług polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu paczek w obrocie krajowym oraz międzynarodowym. Zleceniobiorca jest operatorem pocztowym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.

2. Zleceniobiorca jest właścicielem serwisu internetowego www.GlobBox.net oraz wszelkich praw autorskich i pokrewnych związanych z tą nazwą i marką. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3. Zleceniobiorca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem umowy za pomocą system informatycznego, o którym mowa w ust. 2, a także u Agenta. Nadawca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

4. Zleceniobiorca zastrzega, iż każdorazowe złożone mu zlecenie wykonania usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. Zleceniobiorca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy za pomocą systemu informatycznego.

5. Z uwagi na charakter usług świadczonych przez Zleceniobiorcę polegający na stworzeniu platformy kontaktu Nadawcy z Przewoźnikiem do zawartej za pośrednictwem serwisu internetowego umowy stosują się postanowienia regulaminów, którymi posługuje się Przewoźnik, dostępne na stronie internetowej tego Przewoźnika. Zleceniobiorca każdorazowo poinformuje Nadawcę o postanowieniach Regulaminów stosowanych przez Przewoźnika przed zamówieniem usługi, a Nadawca zamawiając usługę oraz wydając przesyłkę Agentowi, tym samym wyrazi zgodę na obowiązywanie ich postanowień w ramach stosunku prawnego łączącego strony.

 

§2 Definicje

1. Rejestracja – proces w którym Nadawca zakłada konto w Systemie Transakcyjnym tworząc konto użytkownika z unikalnym loginem oraz hasłem dostępu,

2. Użytkownik – Nadawca, zleceniodawca lub odbiorca przesyłki,

3. Login – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym,

4. Hasło – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym,

5. System transakcyjny – platforma logistyczna umieszczona na stronie internetowej pod adresem www.GlobBox.net służąca do składania zleceń na wykonanie usług kurierskich i przewozowych, zarządzania płatnościami, zleceniami oraz kontaktami Użytkownika.

6. Konto Pre-Paid – konto służące do zasilania dowolną kwotą w walucie PLN w dowolnym momencie, która pozostaje do dyspozycji Użytkownika przy zamawianiu usług. Konto Pre-Paid jest zasilane tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek Zleceniobiorcy i jest doładowane w momencie otrzymania środków,

7. Zleceniobiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Znatury sp. z o.o.z siedzibą w Katowicach 40226, przy ul. Bogucickiej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców za numerem KRS 34 73 53, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach.

8. List przewozowy – dokument przewozowy wygenerowany przez system transakcyjny bądź wypełniany u Agenta,
na podstawie którego wybrany przez Użytkownika przewoźnik odbiera i dostarcza przesyłkę do adresata. List przewozowy jest dołączany do paczki i stanowi jednocześnie zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Zleceniobiorcą i Przewoźnikiem.

9. Awizo – zawiadomienie o nieudanej próbie doręczenia Paczki Odbiorcy,

10. Agent – przedsiębiorca prowadzący punkt odbioru paczek dla usługi „GlobBox”,

11. Cennik –wykaz opłat za Usługi,

12. Potwierdzenie zapłaty – dokument potwierdzający dokonanie zapłaty np. wydruk z terminala płatniczego, paragon, czy wydruk przekazany przez Agenta,

13. Przewoźnik – osoba działająca w imieniu i na rzecz Zleceniobiorcy w celu wykonania usługi „GlobBox”,

14. Miejsce Dostawy – miejsce doręczenia Paczki,

15. Nadawca – podmiot zamawia usługę online, jak również ten kto nadaje paczkę u Agenta,

16. Odbiorca – podmiot, któremu ma być wydana Paczka,

17. Paczka – rzeczy opakowane według określonych w Regulaminie zasad pakowania, zlecone przez Nadawcę do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia na podstawie jednego dokumentu przewozowego wraz z numerem identyfikacyjnym paczki.

18. Usługa „GlobBox” – usługa oferowana przez Zleceniobiorcę polegająca na możliwości nadania i odbioru paczki u Agenta.

19. Potwierdzenie Doręczenia – dowód doręczenia Paczki z podpisem Odbiorcy, lub potwierdzenie w postaci elektronicznej, sms lub trackingu.

20. Przesyłka za pobraniem (COD) – przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty PLN wskazanej w Liście Przewozowym przez Nadawcę przesyłki.

21. Usługi dodatkowe – pozostałe komplementarne usługi poza usługą samego przesłania przesyłki.

 

§ 3 Oświadczenia i obowiązki Nadawcy

1. Nadawca oświadcza, że dane przekazane Zleceniobiorcy są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością; dotyczy to również informacji zawartych w dokumencie przewozowym, a w szczególności, że:

a) w dokumencie przewozowym Paczka została właściwie opisana, adres Odbiorcy został dokładnie, czytelnie wypełniony, podano numer telefonu Nadawcy i Odbiorcy, paczki oklejone zostały właściwymi naklejkami adresowymi,

b) w każdym przypadku wartość Paczki nie przekracza kwoty wskazanej w postanowieniach niniejszego Regulaminu,

c) paczka została właściwie opakowana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem oraz umożliwiający wydanie jej Odbiorcy bez ubytku lub uszkodzenia;

d) zawartości Paczki nie stanowią rzeczy wyłączone z Usług zgodnie z Regulaminem,

e) gabaryty Paczki nie przekraczają dopuszczalnych gabarytów,

f) paczka nadaje się do automatycznej obsługi przy przeładunku i sortowaniu.

2. Nadawca ma obowiązek dopilnować, aby Przesyłka została właściwie zapakowana i zabezpieczona, tak aby możliwe było jej dostarczenie w stanie nieuszkodzonym.

3. Nadawca zobowiązuje się dołożyć starań, aby przesyłka została odebrana w docelowym miejscu. Dowodem dokonania odbioru jest dokument przewozowy, który musi zostać zachowany w celu ewentualnej reklamacji.

4. Nadawca zobowiązuje się poinformować Odbiorcę, iż w przypadku widocznego ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki, konieczne jest sporządzenie przez Odbiorcę protokołu szkody w obecności Przewoźnika lub Agenta i podpisanie go przez Przewoźnika/Agenta i Odbiorcę.

5. Nadawca odpowiada wobec Zleceniobiorcy za szkody wyrządzone osobom, wyposażeniu, innym Paczkom, jak również za wszelkie koszty wynikłe:

a) z podania w dokumencie przewozowym lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu,

b) z wadliwego stanu Paczki, braku lub wadliwości jej opakowania.

6. Nadawca zobowiązany jest oddać przesyłki w opakowaniu. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy. Opakowanie powinno być między innymi:

a) odpowiednie do rodzaju przesyłki,

b) zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,

c) odpowiednio wytrzymałe,

d) uniemożliwiające dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,

e) opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na przesyłce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń, naklejonych na opakowanie przesyłki.

7. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, Nadawca zobowiązany jest do zadeklarowania ich wartości, przy czym za przesyłkę szczególnie wartościową uważa się każdą rzecz o wartości jednostkowej przewyższającej 1500 złotych lub paczkę o wartości przewyższającej tę kwotę. W przypadku, gdy Nadawca nie zadeklaruje wartości przesyłki w sposób opisany powyżej przyjmuje się, iż rzeczywista i całkowita wartość takiej przesyłki w żadnym razie nie przekracza kwoty 1500 złotych.

8. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Agent i Przewoźnik ma prawo zażądać od Nadawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.

9. Nadawca przyjmuje do wiadomości, że Zleceniobiorca, działający na jego rzecz Agent i Przewoźnik może odmówić wykonania usługi po zawarciu z nim umowy, jeżeli:

a) przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję, inne substancje,

b) przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,

c) przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,

d) przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta,

e) przesyłka ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,

f) przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,

g) przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,

h) przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki lub opakowanie nie zapewnia bezpiecznego dostarczenia przesyłki w stanie nieuszkodzonym,

i) przesyłka, która z mocy przepisów prawa nie może być przewożona,

j) ze względu na przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188; tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159), przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego.

10. Zleceniobiorca, Agent lub Przewoźnik w okolicznościach uzasadniających domniemanie działania wbrew niniejszemu Regulaminowi lub obowiązującemu porządkowi prawnemu niezwłocznie powiadomi właściwe służby oraz zatrzyma i zabezpieczy przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

11. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki od Nadawcy z powodów wymienionych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, Nadawca nie jest uprawniony do żądania zwrotu kosztów usługi od Zleceniobiorcy.

12. Nadawca zobowiązany jest do prawidłowego podania danych koniecznych do kalkulacji kosztów wysyłki. W przypadku błędnego podania danych, które będą miały wpływ na wzrost kosztów usługi Nadawca zobowiązuje się uiścić różnicę do wysokości prawidłowo wyliczonych zgodnie z obowiązującym cennikiem kosztów przesyłki.

13. Zwrot przesyłki do Nadawcy jest naliczany wg cennika podstawowego. Zleceniobiorca ma prawo w takim przypadku potrącić tę należność z salda Pre-Paid Nadawcy lub w przypadku braku środków na tym koncie Zleceniobiorca dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych.

14. W razie wysyłania przez Zleceniodawcę przesyłek COD ''za pobraniem'', Zleceniobiorca zwróci pobrane od Odbiorcy przesyłki kwoty w terminie 30 dni roboczych  po odebraniu przesyłki przez Odbiorcę.

 

§ 4 Rejestracja i korzystanie z serwisu

1. Zleceniobiorca poprzez System Transakcyjny zobowiązuje się do udostępnienia Nadawcy możliwości korzystania z usług świadczonych przez Przewoźnika. Zleceniobiorca za usługi pobiera opłatę w wysokości zawartej w cenniku.

2. Korzystanie z usług świadczonych przez Zleceniobiorcę możliwe jest za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego po uprzednim zarejestrowaniu się i założeniu konta (w Panelu Klienta) lub bezpośrednio w punktach agencyjnych GlobBox.

3. Do korzystania z usługi online niezbędne jest posiadanie aktualnego, czynnego adresu email. W przypadku jego zmiany Nadawca zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji. Adres email jest powiązany z kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem usług.

4. Zleceniobiorca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach serwisu lub jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub jego uzasadnione interesy.

5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia przez siebie danych dostępu do konta osobie trzeciej.

6. Do poprawnego działania serwisu Zleceniobiorca, powinien zapewnić sobie połączenie z siecią Internet oraz posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.

7. Nadawca może zlecać usługę 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.

8. Zleceniobiorca zobowiązuje się przechowywać pozostawione przez Nadawcę dane, a w szczególności dane osobowe, w sposób zgodny ze stosownymi przepisami oraz standardami bezpieczeństwa i używać ich wyłącznie do prawidłowego wykonywania zleconych usług oraz dla przekazywania informacji o zleconych usługach i w celach marketingowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

9. Usługi zlecone w Panelu Klienta poprzez użycie nazwy użytkownika i hasła (niezbędnego do korzystania ze wszystkich usług opisanych w Systemie Transakcyjnym) traktuje się jako zamówione przez Nadawcę.

10. Nadawca może w każdej chwili żądać usunięcia, uzupełnienia lub poprawienia pozostawionych danych. Nadawca jest zobligowany do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym pozostawienia danych w systemie transakcyjnym.

 

§ 5 Zawarcie i warunki umowy

1. Umowa może zostać zawarta w następujący sposób:

a) poprzez zlecenie wykonania usługi za pośrednictwem serwisu www.GlobBox.net, a następnie wydanie Paczki Agentowi wraz z wydrukowanymi zgodnie ze wskazówkami przy zlecaniu usługi dokumentem przewozowym (np. listem przewozowym, etykietolistem) lub kodem potwierdzającym zlecenie dokonania przewozu, który zostanie wygenerowany przez system transakcyjny; wydając Paczkę Agentowi Nadawca powinien posiadać potwierdzenie dokonania opłaty;

b) poprzez nadanie Paczki Agentowi, w punkcie gdzie oferuje on usługę „GlobBox” i wypełnienia koniecznej dokumentacji przewozowej, do przemieszczenia i doręczenia wraz z dokumentem przewozowym wystawionym przez Nadawcę, na którym Agent potwierdza jej przyjęcie.

2. Zleceniobiorca wskaże najbliższy punkt, gdzie Nadawca może oddać paczkę Agentowi.

3. Dokument przewozowy lub wygenerowany kod, a w przypadku oddania paczki bezpośrednio u Agenta bez uprzedniego zamówienia przesyłki za pośrednictwem systemu transakcyjnego wydruk z terminala lub potwierdzenie nadania paczki stanowi dowód zawarcia umowy, jej treści oraz przyjęcia Paczki do przemieszczenia i doręczenia, a kopię tego dokumentu otrzymuje Nadawca. Nadawca podpisując dokument przewozowy potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz, że akceptuje wszystkie jego postanowienia, które tym samym stają się integralną częścią zawartej umowy; ponadto oświadcza, że zawartość Paczki jest właściwie i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana i opisana w dokumencie przewozowym oraz na naklejce adresowej.

4. Zleceniobiorca nie przyjmuje do przemieszczania Paczek, których wartość przewyższa równowartość kwoty 1500 zł.

5. Agent odbierający Paczkę nie jest upoważniony do dokonywania ani przyjmowania zmian lub uzupełnień warunków określonych w Regulaminie.

6. Zleceniobiorca nie jest związany ustnymi lub pisemnymi instrukcjami poczynionymi przez Nadawcę lub Agenta na Paczce, w tym w szczególności na dokumencie przewozowym, sprzecznymi z przepisami prawa lub warunkami zawartymi w Regulaminie.

7. Dokonanie przez Nadawcę zmiany dyspozycji w zakresie Usług po nadaniu paczki może nastąpić online w serwisie www.GlobBox.net lub za pośrednictwem maila: globbox@globbox.net. Nadawca przyjmuje do wiadomości, że taka zmiana może wpłynąć na termin doręczenia przesyłki.

 

§ 6 Cenniki i warunki płatności

1. Z tytułu świadczonych usług Zleceniobiorca nalicza opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem Zleceniobiorcy.

2. Płatności mogą być dokonywane w szczególności w następujących formach:

a) Przelewu bankowego (zaksięgowania płatności na koncie Zleceniobiorcy na rachunek bankowy Zleceniobiorcy o numerze: 93 1140 1078 0000 5744 9900 1011, prowadzony w mBank,

b) Doładowanego konta pre-paid,

c) Płatnością online (operator systemu płatności pobiera 1% wartości zamówienia),

d) Kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Więcej o zasadach płatności kartą płatniczą można przeczytać na stronie operatora http://www.ecard.pl/pl/oferta/platnosci-internetowe/eprzelewy

Płatność jest wymagana z chwilą zatwierdzenia procedury nadania przesyłki, z tym że Zleceniobiorca może udzielić odroczonego terminu płatności, w szczególności dla stałych klientów. Wymaga to wyraźnego oświadczenia Zleceniobiorcy złożonego Zleceniodawcy.

Odroczony termin płatności (OTP) przyznawany jest tylko i wyłącznie dla podmiotów gospodarczych po wcześniejszym uregulowaniu dwóch faktur przedpłaconych.

3. Aplikacja dotycząca płatności internetowych przekierowuje użytkownika na stronę operatora danego systemu. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za realizowanie transakcji przez operatora systemów płatniczych. Operatorzy pobierają 1% wartości zamówienia.

4. Opłata za przesyłki oraz inne usługi związane z ich obsługą ustalana jest według aktualnie obowiązującego cennika serwisu GlobBox.net.

5. Zwrot w przypadku płatności kartą odbywa się na zasadach operatora, więcej o zasadach zwrotu http://www.ecard.pl/pl/oferta/platnosci-internetowe/eprzelewy

6. Ceny podane w Serwisie GlobBox.net są cenami brutto (chyba, że wyraźnie wskazano co innego) i zawierają podatek VAT.

7. Produkty z gwarancją doręczenia do określonej godziny są wyraźnie oznaczone w Cenniku.

8. Do opłaty podstawowej nie wlicza się dodatkowych opłat za usługi, które zostały określone pomiędzy stronami w trakcie zamówienia.

9. Zgodnie z prawem celnym, w przypadku wystąpienia cła na nadaniu, należności celno podatkowe ponosi odbiorca.

10. W przypadku anulowania zlecenia przez Zleceniodawcę, zostanie naliczona opłata za anulację w wysokości 8,13 netto, a środki opłacone na realizację zlecenia zostaną zwrócone na konto bankowe Zleceniodawcy.

11. GlobBox.net zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych sankcji wynikających z tytułu wysyłania upomnień dotyczących nieterminowego uiszczania opłat za usługi oferowane przez serwis GlobBox.net.

Opłata za pierwsze przypomnienie o opłacie faktury wynosi 9 zł netto.
Natomiast drugie i każde następne – 29 zł netto.

 

§ 7 Rzeczy wyłączone z usług

1. Zleceniobiorca nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia Paczek zawierających:

a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

b) gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,

c) dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,

d) paczki, których przyjęcie, stanowiłoby naruszenie wyłączności świadczenia usług zastrzeżonych dla operatora publicznego,

e) żywe zwierzęta i rośliny, zwłoki i szczątki zwłok ludzkich, organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego

f) towary wymagające temperatury kontrolowanej,

g) telekomunikacyjne karty typu pre – paid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,

h) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, i) materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,

j) rzeczy łatwo psujące się i środki spożywcze,

l) rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej,

n) przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,

o) rzeczy przewożonych pod plombą celną,

p) rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,

r) innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,

s) innych towarów wymagających zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu.

2. Zleceniobiorca nie przyjmuje Paczek adresowanych na numery skrytek pocztowych oraz na adres tymczasowy, w szczególności do hoteli, pensjonatów, domów studenckich, schronisk, ośrodków leczniczych, na targi, plaże itp.

 

§ 8 Nadanie paczki

1. Paczka przyjmowana jest do przemieszczenia i doręczenia u Agenta, w punkcie gdzie oferuje on usługę „GlobBox”. Wykaz punktów znajduje się na stronach serwisu www.GlobBox.net. Dowodem przyjęcia Paczki, a także zawarcia Umowy o świadczenie Usługi jest list przewozowy lub równoważny dokument o innej nazwie. Kopię tego dokumentu otrzymuje Nadawca.

2. Zleceniobiorca może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, bądź odstąpić od jej wykonywania, jeżeli:

a) paczka zawiera rzeczy wyłączone od przyjęcia i przemieszczenia określone w Regulaminie,

b) paczka nie spełnia warunków wymaganych do zawarcia Umowy zgodnie z Regulaminem, a w szczególności w zakresie Opakowania i oznaczenia Paczki,

3. Przyjęcie Paczki do przemieszczenia i doręczenia nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie i zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.

 

§ 9 Wydanie paczki

1. Paczki doręcza się Odbiorcy w Miejscu Dostawy wskazanym w dokumencie przewozowym w terminie wynikającym
z umowy.

2. Odbiorca potwierdza doręczenie paczki Przewoźnikowi w sposób przez niego praktykowany (podpis na skanerze, podpis na liście przewozowym itp.). Przewoźnikowi bądź Agentowi, na ich żądanie Nadawca i Odbiorca obowiązani są okazać się dokumentem potwierdzającym ich tożsamość.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku Paczki przed jej wydaniem Odbiorcy, Przewoźnik doręczający Paczkę przystępuje niezwłocznie do sporządzenia protokołu uszkodzeń. Sporządzenia protokołu może żądać także Odbiorca, jeżeli twierdzi on, że Paczka została naruszona. Protokół podpisują Przewoźnik i Odbiorca, a kopię protokołu otrzymuje Odbiorca.

4. W przypadku nieobecności Odbiorcy w Miejscu Dostawy, Przewoźnik pozostawia awizo. Przesyłka dostarczana jest ponownie przez Przewoźnika drugiego dnia po pozostawieniu awizo lub w terminie wskazanym na awizo, ewentualnie, za zgodą Odbiorcy może wydać Paczkę osobie trzeciej, znajdującej się w miejscu dostawy lub jest uprawniony do pozostawienia paczki u najbliższego Agenta usługi „GlobBox”. Za zgodą Przewoźnika Odbiorca może wskazać miejsce w tym samym budynku lub w jego bezpośredniej bliskości.

5. W przypadku nieudanej próby doręczenia Paczki z przyczyn niezależnych od Przewoźnika (np. błędnego podania adresu) lub odmowy przyjęcia Paczki przez Odbiorcę, paczka zwracana jest do Nadawcy lub Agenta, o czym Nadawca zostanie poinformowany i wezwany do jej odbioru.

6. W przypadku wybrania możliwości odbioru paczki u Agenta, Paczka oczekuje na odbiór u Agenta przez 3 kolejne dni robocze. Po tym terminie jest zwracana do Nadawcy na jego koszt.

 

§ 10 Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi na podstawie Regulaminu, Prawa przewozowego i pocztowego, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi (utrata, uszkodzenie, ubytek lub opóźnienie w przewozie), jeżeli powstały one z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub odbiorcy nie wywołanych winą Zleceniobiorcy lub/i Przewoźnika, z winy właściwości towaru lub wskutek siły wyższej, a w szczególności jeśli:

a) przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku osoby fizycznej, nazwie podmiotu niebędącego osobą fizyczną, ulicy, numerze lub miejscowości Odbiorcy),

b) adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby,

c) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistą, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków

d) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości, podatności na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,

e) odbiorca odmówi spełnienia umówionych warunków doręczenia przesyłki, w szczególności zapłacenia kwoty pobrania.

3. Usługa Zleceniobiorcy uznana będzie za wykonaną w przypadku gdy:

a) zaistnieją przypadki wskazane w §4, punkt 15.

b) przesyłka została nieopłacona lub opłacona w kwocie niższej niż należna, a Nadawca lub Odbiorca odmówi uiszczenia opłaty lub różnicy w opłacie,

c) przesyłka zaginie z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, w trakcie świadczenia usługi (nie dotyczy przesyłek

międzynarodowych),

d) przesyłki nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu wskazanego przez Nadawcę.

4. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki (nie dotyczy przesyłek międzynarodowych), Odbiorca zobowiązany jest zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności Przewoźnika. Konieczne jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (otrzymanej od Przewoźnika). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Nadawcy na jego koszt. Należna kwota będzie potrącona z konta Pre-Paid Nadawcy lub zapłacona bezpośrednio przez Nadawcę.

5. Przesyłkę uważa się za utraconą, jeżeli nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi.

6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia części Przesyłki kwota odszkodowania liczona jest w stosunku do wielkości części Przesyłki, której dotyczy szkoda.

7. Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie stosownych przepisów prawa przewozowego i innych ustaw mających tu zastosowanie i tylko w tym zakresie.

 

§ 11 Reklamacje

1. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi może składać Nadawca. Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niż Klient, który zlecił usługę, powinna ona dołączyć dokument nabycia praw albo pełnomocnictwo.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania usługi przewozowej, opóźnienia w jej wykonaniu, zagubienia, uszkodzenia przesyłki rozstrzyga Przewoźnik za pośrednictwem Zleceniobiorcy, natomiast reklamacje dotyczące usługi świadczonej przez Zleceniobiorcę rozstrzyga Zleceniobiorca.

3. W przypadku reklamacji dotyczącej stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności Przewoźnika lub Agenta w dniu doręczenia przesyłki. Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu przesyłki winny być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku uszkodzenia przesyłki do 14 dni od daty doręczenia, z zastrzeżeniem iż protokół szkody może być sporządzony najpóźniej do 7 dni od daty doręczenia przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi w terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w §10 punkt 5.

4. Reklamacje należy przesłać w formie pisma reklamacyjnego lub druku „reklamacja – interwencja” na adres: GlobBox, ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice lub na adres globbox@globbox.net. 

5. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, adres, kwotę roszczenia, tytuł oraz uzasadnienie i podpis uprawnionego, a ponadto należy dołączyć oryginał Protokołu Przekazania Przesyłki (np. list przewozowy) oraz potwierdzone kopie dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia oraz jeżeli go sporządzono przy przyjęciu przesyłki i oryginał lub własnoręcznie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu szkodowego, jeżeli go sporządzono przy przyjęciu protokołu szkodowego (egzemplarz należący do poszkodowanego).

6. Zleceniobiorca podejmie starania, aby reklamacja dotycząca świadczonej przez niego usługi była rozpoznana w terminie 30 dni roboczych. Po rozpatrzeniu reklamacji, Zleceniobiorca, Przewoźnik lub ubezpieczyciel Przewoźnika powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub odmowie uznania reklamacji.

 

§ 12 Odszkodowania u przewoźników

1. Zleceniobiorca może ubiegać się o wypłacenie odszkodowania od przewoźnika w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi.

2. Zleceniobiorca powinien postępować tak samo jak w § 11, wysyłając roszczenie na adres GlobBox, ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice lub na adres globbox@globbox.net. 

3. Zleceniodawca czyli firma GlobBox w imieniu Zleceniobiorcy będzie prowadził sprawę odszkodowania.

4. Firma Globbox jest Reprezentantem nadawcy przesyłki w momencie toczącego się u przewoźnika, postępowania reklamacyjnego.

 

§ 13 Postanowienia szczególne dotyczące przesyłek pocztowych

1. Z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu, w przypadku dokonywania przemieszczania przesyłek do których zastosowanie ma, w zakresie dozwolonym dla operatorów pocztowych, prawo pocztowe stosuje się postanowienia niniejszego §.

2. Usługę pocztową uważa się za niewykonaną, jeżeli przesyłka lub jej zawartość została całkowicie zniszczona albo utracona z winy Zleceniobiorcy, a zniszczenie lub utrata zostało potwierdzone protokołem sporządzonym w obecności doręczyciela i adresata. Usługę pocztową uważa się za nienależycie wykonaną jeżeli przesyłka lub jej zawartość została uszkodzona z winy Zleceniobiorcy.

3. Skargę z tytułu opóźnionego doręczenia przesyłki pocztowej wnosi się nie wcześniej niż 5-go dnia od dnia nadania przesyłki listowej, nie później niż po upływie 30 dni od dnia nadania przesyłki. Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby nadawcy i adresata, wskazanie osoby skarżącej, rodzaj przesyłki, której dotyczy skarga, numer kodu kreskowego przyklejonego na potwierdzeniu nadania i na przesyłce oraz dane kontaktowe.

4. Niedoręczoną przesyłkę uważa się za utraconą, jeżeli doręczenie lub zawiadomienie o próbie jej doręczenie nie nastąpiło w terminie 30 dni od dnia jej nadania.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej prawo wniesienia reklamacji przysługuje Nadawcy lub Adresatowi. Reklamację w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi i skargi z tytułu opóźnionego doręczenia zgłasza się telefonicznie pod numerem telefonu 22 295 15 75 lub drogą elektroniczną, wypełniając poprawnie na stronie internetowej www.GlobBox.net formularz reklamacyjny albo pisemnie przesyłając na adres siedziby Zleceniobiorcy.

6. Reklamacja i skarga zostają przekazane do przewoźnika realizującego usługę. Postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się od momentu dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów: formularza reklamacyjnego, protokół szkody, list przewozowy, dowód wartości (paragon, faktura), pisemne oświadczenie, dokumentacja zdjęciowa. Przewoźnik ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji ( szczegóły w regulaminach przewoźników). Od każdej decyzji Klientowi przysługuje prawo odwołania

§ 14 Likwidacja paczek

1. Zleceniobiorca w przypadkach określonych w przepisach jest uprawniony do dokonania likwidacji Paczki, poprzez jej sprzedaż, nieodpłatne przekazanie lub zniszczenie po uprzednim pisemnym powiadomieniu Nadawcy o planowanym przystąpieniu do likwidacji Paczki, zawierającym oznaczenie 10-dniowego terminu przekazania pisemnej dyspozycji na temat wskazanej Paczki licząc od daty dostarczenia zawiadomienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu nastąpi likwidacja przesyłki. Koszty likwidacji obciążają Nadawcę.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Nadawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę oraz przekazywanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconej usługi. Nabywca może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych.

2. Dane osobowe Nadawcy są chronione przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca ma prawo do wglądu w swoje dane,
ich poprawianie i usuwanie przy pomocy Systemu Transakcyjnego.

3. Aktualna treść Regulaminu i Cennika dostępna jest w punkcie odbioru „GlobBox” oraz na stronie www.GlobBox.net

4. W przypadku, gdy stroną umowy jest konsument, nie stosuje się postanowień naruszających w jakikolwiek sposób prawa konsumenta (w ich miejsce stosuje się stosowne przepisy prawa).

5. Spory wynikające z Umowy i niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przede wszystkim na drodze polubownej,
a w przypadku braku możliwości ugodowego rozwiązania sporu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 19.05.2013 r. z późniejszymi zmianami z dnia 19.11.2019 r.

7. Zmiana postanowień regulaminu następuje poprzez zamieszczenie aktualizacji na stronie internetowej www.GlobBox.net. O zmianie regulaminu Zleceniobiorca zawiadomi publikując stosowną informację w serwisie GlobBox.net. Zmiana regulaminu wchodzi w życie 14 dni po zamieszczeniu aktualizacji. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług (np. poprzez zamknięcie konta) w terminie 14 dni po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu.

8. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapoznać się również z regulaminami przewoźników z usług których korzysta.

DHL: https://dhl24.com.pl/zwroty/regulamin#

UPS: https://www.ups.com/pl/pl/help-center/legal-terms-conditions/service.page

DPD: https://www.dpd.com.pl/Inne/Regulaminy

INPOST: https://inpost.pl/regulaminy

GEIS: https://www.geis.pl/pl/dokumenty-przesylki-kurierske

GLS: https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin

FedEx: https://www.fedex.com/pl-pl/domestic-conditions-of-carriage.html


Aneks do regulaminu

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu. Z klauzulą informacyjną Użytkownik może się zapoznać przy rejestracji w Serwisie GlobBox lub w Polityce Prywatności.
 

Przetwarzanie danych osobowych oraz Polityka Prywatności:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest GRUPA ZNATURY sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-226, ul. Bogucicka 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000347353, REGON: 241472991, NIP: 2220872890, reprezentowaną przez:

Mateusz Pycia – Prezes Zarządu., z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: kontakt@globbox.pl

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez serwis GlobBox zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
   
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez GlobBox w celu:
 1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu GlobBox (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wypełnienia obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
 3. marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uzyskanie dostępu do szerszego zakresu usług Serwisu GlobBox może wymagać podania następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres kontaktowy, numer rachunku bankowego, numer NIP, adres e-mail.
   
 2. Uzyskanie dostępu do usług świadczonych w ramach Serwisu GlobBox możliwe jest również za pośrednictwem serwisu współpracującego z Serwisem GlobBox. W takim przypadku utworzenie Konta uwarunkowane jest wyrażeniem zgody na przekazanie przez serwis współpracujący danych osobowych potrzebnych do utworzenia konta. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu GlobBox oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. potransakcyjnej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
 3. wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
   
 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
   
 2. Serwis GlobBox zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu serwisu GlobBox lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
   
 3. Serwis GlobBox może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Serwis GlobBox jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
   
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
   
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Operatora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach Serwis GlobBox, to jest Przewoźnikom (zgodnie z ust. 13 poniżej), operatorowi płatności (zgodnie z ust. 13 poniżej), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Serwisu GlobBox, to jest partnerom świadczącym:
 1. usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
 2. usługi marketingowe,
 3. usługi windykacyjne,
 4. usługi księgowości, rachunkowości,
 5. usługi doradcze, konsultacyjne.
   
 1. Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu GlobBox są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Użytkowników w procesie zlecania Usługi. Przekazanie danych osobowych następuje:
 1. na podstawie umów zawartych pomiędzy Serwisem GlobBox a Przewoźnikami,
 2. niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,
 3. w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika.
   
 1. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Serwis GlobBox, są przekazywane operatorowi płatności. Przekazanie dotyczy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania płatności, tj.: imię, nazwisko, adres, numer konta bankowego. Przekazanie danych osobowych następuje:
 1. w celu obsługi (zrealizowania) płatności za świadczone usługi lub przekazania Nadawcy środków pobranych przez Przewoźnika z tytułu usługi „za pobraniem” (COD)
 2. niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie GlobBox sposobu dokonania płatności.
   
 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   
 2. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Serwis GlobBox przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
   
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
   
 4. Jeżeli Użytkownik wprowadza w Serwis GlobBox dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia w ramach Serwisu GlobBox, w zależności od danej sytuacji Użytkownik udostępnia dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w Serwisie, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.
   
 5. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Serwis GlobBox staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
   
 6. Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują punkty od 21 do 26 poniżej, stanowiące umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem celem podjęcia negocjacji i zmiany treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
   
 7. Użytkownik powierza Serwisowi GlobBox, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w Serwisie GlobBox i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Administrator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, a także w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem Serwisu GlobBox.
   
 8. Administrator zobowiązuje się:
 1. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
 2. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
 3. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
 4. do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
 5. pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
 6. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 7. udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.
   
 1. Administrator może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do dalszego przetwarzania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika. W przypadku ogólnej zgody na korzystanie z podwykonawcy, Serwis GlobBox poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Użytkownikowi możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Operatora. Podwykonawcami Administratora są podmioty wymienione w punkcie 11.
   
 2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Administrator informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
   
 3. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych Administrator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.
   
 4. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu  GlobBox oraz po jego rozwiązaniu przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
   
 5. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu GlobBox niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
   
 6. W celu zapytania dotyczącego danych osobowych lub usunięcia danych z serwisu GlobBox należy kontaktować się pod adresem: kontakt@globbox.net.