Przesyłki kurierskie GlobBox
+48 (22) 295 15 75
globbox@globbox.net

Regulamin świadczenia niepowszechnych usług pocztowych

Zasady ogólne

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin określa warunki wykonywania usług pocztowych Grupy ZNATURY spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością w obrocie krajowym, świadczonych na podstawie ustawy z dnia 23

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529), zwanej dalej „Prawem pocztowym”.

 

§ 2

 

Katalog usług pocztowych;

Przesyłka kurierska z możliwością odbioru przesyłki w punkcie odbioru.

 

§ 3

 

Ogólne warunki świadczenia usług pocztowych;

Przesyłki przyjmowane są w opakowaniu klienta w placówkach pocztowych.

 

§ 4

 

Zasady wykonywania usług pocztowych, w tym warunki przyjmowania i doręczania przesyłek

pocztowych;

 

  1. Nadawca zobowiązany jest oddać przesyłki w opakowaniu. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do

jej masy. Opakowanie powinno między innymi:

a) być odpowiednie do rodzaju przesyłki,

b) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy

pieczęcie lakowe,

c) być odpowiednio wytrzymałe,

d) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,

e) być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.:

„Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie

widocznego opisu na przesyłce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń,

naklejonych na opakowanie przesyłki.

2. Grupa ZNATURY sp. z o. o. ma prawo:

1) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka może spowodować uszkodzenie innych

przesyłek lub mienia, zażądać jej otwarcia przez nadawcę, a w przypadku gdy wezwanie nadawcy

do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, zabezpieczyć przesyłkę na własny

koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu pocztowego,

2) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej

zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadomić niezwłocznie właściwe służby

oraz zatrzymać i zabezpieczyć przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby,

3) w uzasadnionych przypadkach zażądać od nadawcy otwarcia przesyłki w celu sprawdzenia, czy jej

zawartość odpowiada warunkom określonym w regulaminie i w przepisach powszechnie

obowiązujących,

4) odmówić przyjęcia przesyłki jeżeli jej przyjęcie i przewóz są zabronione na podstawie odrębnych

przepisów.

 

§ 5

 

1. Do przemieszczenia i doręczenia nie są przyjmowane przesyłki:

1) zawierające rzeczy niebezpieczne, mogące wyrządzić szkodę osobom, mieniu lub środowisku

naturalnemu, a w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące,

cuchnące, broń lub amunicja, broń pozbawiona cech użytkowych, inne przedmioty o wyglądzie broni,

2) zawierające rzeczy, których nieopakowane widoczne części lub samo opakowanie zawierają napisy

lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,

3) zawierające narkotyki, środki odurzające i substancje psychotropowe,

4) zawierające zwłoki, szczątki, prochy ludzkie oraz zwierzęce,

5) zawierające żywe zwierzęta,

6) zawierające inne rzeczy, nieokreślone w niniejszym paragrafie, a zakazane przepisami prawa,

2. Stosowanie przez nadawcę na opakowaniu przesyłki taśm samoprzylepnych, nalepek i napisów

wskazujących na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu jest możliwe

wyłącznie w przypadku zlecenia realizacji usług dodatkowych lub w przypadku wybrania

ubezpieczenia.

 

§ 6

 

1. Terminy realizacji następują w możliwie najkrótszym terminie, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później

niż w terminie 30 dni roboczych.

2. Sposób doręczania przesyłek określa Prawo pocztowe.

 

§ 7

 

1. Usługę pocztową uznaje się za niewykonaną w przypadku zagubienia przesyłki pocztowej.

2. Usługę pocztową uznaje się za nienależycie wykonaną w przypadku uszkodzenia przesyłki.

 

§ 8

 

1. Grupa ZNATURY sp. z o. o. odpowiada za przekazanie do przewoźnika wszelkich danych wymaganych do utworzenia zlecenia na przewóz paczki/palety/koperty.

 

§ 9

 

 Usługę uważa się za niewykonaną:

1) jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie

doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, nastąpiło

po terminie, po którym usługę uważa się za niewykonaną (to jest 30 dni).

2) w przypadku całkowitego ubytku albo całkowitego uszkodzenia zawartości,

3) w przypadku utraty przesyłki, gdzie jako utratę traktuje się nie nadejście przesyłki do miejsca

przeznaczenia wskazanego na nalepce adresowej w ciągu 30 dni od dnia nadania,

4) w przypadku niepowiadomienia adresata, z przyczyn innych niż występujące po stronie nadawcy

lub adresata, o nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, skutkującego

jej zwrotem do nadawcy.

 

§ 10

 

Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania usługi przewozowej, opóźnienia w jej wykonaniu, zagubienia, uszkodzenia przesyłki rozstrzyga Przewoźnik za pośrednictwem Grupy Znatury Sp. Z o.o., natomiast reklamacje dotyczące usługi świadczonej przez Zleceniobiorcę rozstrzyga Zleceniobiorca.

 

§ 11

 

Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, w zakresie ustalonym

w niniejszym regulaminie, można zgłosić w postaci

1) pisemnej papierowej lub elektronicznej (na adres: globbox@globbox.net),

§ 12

 

1. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,

2) pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata,

3) przedmiot reklamacji,

4) numer przesyłki, datę i miejsce jej nadania,

5) opis okoliczności uzasadniających reklamację,

6) kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego,

7) datę sporządzenia reklamacji,

8) podpis reklamującego – dla reklamacji składanej w postaci pisemnej,

9) dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne,

10) dowód wartości uszkodzonej lub zagubionej rzeczy

11) wykaz załączonych dokumentów.

12) protokół sporządzony przy odbiorze przesyłki, w sytuacjach przewidzianych niniejszym

regulaminem.

2. Do reklamacji wnoszonej w formie elektronicznej należy dołączyć kopie dokumentów, o których

mowa w ust. 2.

3. W uzasadnionych przypadkach Grupa Znatury Sp. Z o.o. może zwrócić się o uzupełnienie reklamacji, w określonym terminie, o:

1) potwierdzenie nadania przesyłki, przedstawione do wglądu,

2) oświadczenie zrzeczenia się roszczeń wobec przewoźnika na rzecz spółki

4. Na dowód złożenia reklamacji reklamujący otrzymuje potwierdzenie jej złożenia mailowo.

 

§ 13

 

1. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi można wnieść:

1) z tytułu ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki:

a) bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki

b) po przyjęciu przesyłki, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu zostało złożone pisemne oświadczenie

o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń przesyłki albo został sporządzony protokół,

c) nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki w przypadku uszkodzeń i ubytków

nie dających się zauważyć z zewnątrz, stwierdzonych po przyjęciu przesyłki,

2) z tytułu utraty przesyłki

2. Reklamację można wnieść nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia nadania przesyłki.

3. Ciężar udowodnienia, iż ubytki lub uszkodzenie zawartości przesyłki powstały w czasie między

przyjęciem przesyłki w celu wykonania usługi a jej doręczeniem, spoczywa na reklamującym.

4. Reklamację:

1) wniesioną po terminie, lub

2) niekompletną, która została uzupełniona po terminie, lub

3) niekompletną, która nie została uzupełniona w terminie, lub

4) wniesioną przez osobę nieuprawnioną,

pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, reklamującego informuje się

niezwłocznie o możliwości wniesienia reklamacji przez osobę uprawnioną.

5. Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

1) nadawcy,

2) adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń

albo, gdy przesyłka zostanie doręczona adresatowi.

 

§ 14

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania usługi przewozowej, opóźnienia w jej wykonaniu, zagubienia, uszkodzenia przesyłki rozstrzyga Przewoźnik za pośrednictwem Zleceniobiorcy, natomiast reklamacje dotyczące usługi świadczonej przez Zleceniobiorcę rozstrzyga Zleceniobiorca.

2. Przewoźnik co do zasady rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji przez klienta.

3. Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub

istnieje potrzeba uzupełnienia reklamacji o dokumenty, przewoźnik za pośrednictwem Grupy Znatury Sp. Z o.o.  wzywa reklamującego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia

wezwania. Okresu tego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zawiera:

1) nazwę jednostki dla rozpatrywania reklamacji,

2) powołanie podstawy prawnej,

3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji w całości lub części,

4) w przypadku przyznania odszkodowania – wysokość przyznanej kwoty odszkodowania oraz

informację o sposobie i terminie wypłaty,

5) w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części uzasadnienie faktyczne

i prawne,

6) pouczenie o prawie odwołania się oraz wskazanie nazwy jednostki odwoławczej, do której można

wnieść odwołanie, oraz informację o możliwości wcześniejszego, tj. przed wyczerpaniem drogi

reklamacyjnej, dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym albo mediacyjnym przez Prezesem

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, albo przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy

Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

7) podpis upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej rozpatrującej reklamację z podaniem

stanowiska służbowego.

5. W przypadku prowadzenia postępowania z zakresu likwidacji szkody w związku z ubezpieczeniem

przesyłki, odpowiedź na reklamację uwzględnia rozstrzygnięcie zgodne z ogólnymi warunkami

ubezpieczenia. W przypadku zaś przyznania odszkodowania z tytułu likwidacji szkody, kwota tego

odszkodowania podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania ustalonego w postępowaniu

reklamacyjnym.

6. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, reklamujący może wnieść

odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację.

7. Jednostka odwoławcza, do której wpłynęło odwołanie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia

otrzymania odwołania, informuje reklamującego o:

1) pozytywnym rozpatrzeniu odwołania i w przypadku przyznania odszkodowania – wysokości

przyznanej kwoty odszkodowania oraz o formie i terminie wypłaty nie dłuższym niż 30 dni od dnia

uznania odwołania, albo

2) o nieuwzględnieniu odwołania i nieprzyznaniu odszkodowania oraz o wyczerpaniu drogi

postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym albo

w postępowaniu mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo

w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu

Komunikacji Elektronicznej.

 

§ 15

 

1. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania

reklamacji przez jednostkę organizacyjną, wyznaczoną do rozpatrywania odwołań.

2. Roszczenia przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej.

3. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia

wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

4. Reklamujący może przed wyczerpaniem drogi reklamacyjnej dochodzić swoich roszczeń

w postępowaniu sądowym albo w postępowaniu mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji

Elektronicznej albo w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie

Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

§ 16

 

Odszkodowanie oraz zwrot opłat wypłaca się zgodnie z pisemną dyspozycją reklamującego w

terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji, przyznającej odszkodowanie.

 

§ 17

 

Grupa ZNATURY sp. z o. o. w uzasadnionych przypadkach w odrębnie zawartej pisemnej umowie

może ustalić z nadawcą zasady realizacji usługi odmiennie od określonych w regulaminie

dostosowując je do potrzeb klienta, w szczególności w zakresie:

1) terminu,

2) godziny granicznej,

3) sposobu opakowania i zabezpieczenia przesyłek,

4) wymogów związanych z usługami dodatkowymi i sposobem ich realizacji,

5) trybu składania reklamacji,

6) postępowania z przesyłkami niedoręczonymi i zwrotnymi.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Prawa

pocztowego oraz Kodeksu cywilnego.